Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spoločnosti SofaStudio., so sídlom Coboriho 1 ,Nitra 94901 IČO 40 685 659, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitre , (ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu https://www.sofastudio.sk

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy.

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu https://www.sofastudio.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu odoslania objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím a následným overením na strane predávajúceho.

Samotné, automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväznú objednávku.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Označené údaje sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné objednávku dokončiť. Správnosť a úplnosť poskytnutých údajov môže byť zo strany predávajúceho overená telefonicky alebo e-mailom. Ak sa ani v jednom prípade nepodarí s kupujúcim skontaktovať, môže predávajúci objednávku zamietnuť.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovom obchode https://www.sofastudio.sk v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto cena závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru).

Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky , vyžiadať od kupujúceho finančnú zálohu v dohodnutej výške, formou preddavkovej faktúry.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky do 24 hodín od jej odoslania a to iba v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Odstúpiť od objednávky je možné iba písomnou formomou (e-mailom ). Potvrdenie odstúpenia od objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom ).

V prípade stornovania objednávky zo strany kupujúceho alebo predávajúceho, ak kupujúci už vopred zaplatil za zrušenú objednávku, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

3. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje odoslať alebo pripraviť k osobnému odberu kupujúcemu objednaný tovar v čo možno najkratšom možnom termíne. Naše aktuálne dodacie lehoty 4-6 týždnou od prijatia zálohovej platby. 

Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, kedy kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke.

Miestom dodania tovaru sa rozumie presná adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

Kurier: Predávajúci odosiela kupujúcemu objednaný tovar prepravnou spoločnosťou Toptrans na adresu uvedenú kupujúcim v záväzné objednávke. Cena prepravy je stanovená podľa aktuálnych taríf prepravcu . O odoslaní zásielky informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ si kupujúci zásielku neprevezme v stanovenej lehote a neinformuje predávajúceho dopredu o skutočnosti, že si zásielku nemôže prevziať, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknuté vynaložené náklady spojené so zabalením a odoslaním zásielky. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo poškodenia zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu alebo faktúry kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia ohľadom porušenia obalu zásielky nebude uznaná.

Osobný odber: Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobným odberom v predajni predávajúceho  Sofa Studio  Nitra ,ul.Coboriho 1 ). Prevzatie tovaru osobne v predajni musí byť vždy vopred písomne potvrdené predávajúcim.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny na stránkach internetového obchodu https://www.sofastudio.sk sú uvádzané s DPH a sú platné v čase odoslania záväznej objednávky kupujúcim. Zvýhodnené ceny (aktuálne zľavy) konkrétnych tovarov sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej na stránkach internetového obchodu .

V kúpnej cene tovaru nie je započítaný poplatok za dopravu.

Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • na dobierku prepravnou spoločnosťou v mieste určenia kupujúcim v objednávke.
  • v hotovosti pri osobnom odbere v predajni predávajúceho v Nitre na predajni.
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od prevzatia tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri objednaní na mieru č. 102 /2014

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode može kupujúci odstúpiť najneskôr do  14  dní od uzatvorenia zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou ( mailom, poštou). Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie.

Po prijatí vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu do 15 dní už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznej objednávke, formou bankového prevodu. .

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z týchto povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane jej plnenie nemožným, a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom) a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu najneskôr do 7 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

SofaStudio ,Coboriho 1 Nitra 94901 IČO: 40 685 659 DIČ: 1045545644, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 4 ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník. Zákazník má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ, b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, c) vo odpis jej osobných údajov, d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ, f) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ. Blizsie informácie nájdete tu.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spolu s reklamačným poriadkom platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Platné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu predávajúceho a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na ne upozornený a má sa možnosť s nimi oboznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na stránkach internetového obchodu https://www.sofastudio.sk